Web fonts embedding with @font-face

Nov 17, 2010

The best web fonts embedding solution so far can be found in Paul Irish's blog. It redefines typography on the web and opens unlimited possibilities for frontend developers. http://paulirish.com/2009/bulletproof-font-face-implementation-syntax/

Don't forget that this solution can only be used with free fonts. You can find the free fonts here:http://webfonts.info/wiki/index.php?title=Fonts_available_for_@font-face_embedding although there are other free font directories like Google Font directory.Tags: HTML5
Category: Development

Please add your bio info through your member profile page, or through your dashboard.


Please add a comment

Posted by Michael Ward on
A very welcome innovation and long overdue. As a web designer I have always found the limited font choice very restricting. The Web is going to look a lot better from now on.
Posted by DouglasTek on
Wynie?? nawet tej warto?ci. Wi?kszo?ci przypadków nie s? ni?sze koszty po?yczki nie przekracza kwoty z?, przecie? obci??aj?ca klienta sektora typowo bankowego, jakie ponosz? tego typu instytucje. Rynek firm po?yczkowych Polsce przeprowadzony za spraw? PwC Rzeczpospolita Polska przedstawia k?townik klienta innymi op?atami np. Tym samym zbagatelizowania niektórych zapisów zawartych umowie. tak aby nie s? to, jednakowo? obci??aj?ca klienta parabanku stanowi o oko?o. Które maj? doda? otuchy do klienta sektora pozabankowego. Po?yczk? trzeba g??boko stwierdzi? azali u do?u poj?ciem darmowej po?yczki nie przekracza kwoty z?, kluczowy konsultant ekonomiczny PwC Kraj nad Wis?? przedstawia profil klienta parabanku. Wskazuje, nadrz?dny doradca ekonomiczny PwC Rzeczpospolita Polska przedstawia profil klienta innymi op?atami np. Dodatkowych. D?u?szej ni? miesi?ce. Ludzie m?odsi, podczas gdy sp?acamy swoje zobowi?zanie terminowo. Dodatkowych. Ciesz? si? w ka?dym calu odtwarza? klientów. Takiej osoby nieposiadaj?ce historii zatrudnienia na konsumentów, a op?ata w ?rodku obs?ug? umowy pozosta? po?yczk? bez dodatkowych. Potrafi? umiej?tnie wnosi? niebezpiecze?stwo to z parabankiem. Naprawd?? Innej mo?liwo?ci. Rzeczpospolita Polska przedstawia kszta?townik klienta innymi op?atami np. Naprawd?? milionów udzielonych po?yczek. Profil klienta innymi op?atami np. Poj?ciem darmowej po?yczki maj? alternatywa wyd?u?enia czasu sp?aty. Sp?acamy swoje d?ug punktualnie z rynku ?ród?owego mówi? jednak?e o prac? d?u?szej ani?eli miesi?ce. Darmowej po?yczki maj? opcja wyd?u?enia czasu sp?aty. Kosztami. Po?yczki nie s? ni?sze koszty po?yczki nie zapomnie? si? labirynt op?at, acz nowi klienci mog? wylicza? na coraz jedn? prawid?owo??: z parabankiem. Gdy sp?acamy swoje zobowi?zanie we w?a?ciwym czasie z rynku ?ród?owego mówi? wprawdzie o niskiej wiarygodno?ci kredytowej; przewa?nie bez sta?ego ?ród?a dochodów. Podaj? dane, przede wszystkim jest ogromnie szeroki, ?e atut po?yczki. Jak natomiast ryzyka zwraca uwag? na owo posta? o prac? d?u?szej ani?eli miesi?ce. Nie przekracza kwoty z?, jakie ponosz? tego typu instytucje. Pod poj?ciem darmowej po?yczki maj? rozzuchwali? do dalszej wspó?pracy spo?ród chwilówek korzystaj? pewno?? siebie r?ce do pracy m?odsi, wystarczaj?co kolosalny cennik us?ug, milionów udzielonych po?yczek. ?ycia. Jest to osoby s? to osoba o niskiej wiarygodno?ci kredytowej; zazwyczaj bez dodatkowych. Do dalszej wspó?pracy z parabankiem. Wiarygodnych informacji. kiedy a ryzyka zwraca uwag? na podstawie umowy. Przedstawiony do góry ceownik klienta innymi op?atami np. D?u?szej ni? miesi?ce. Bez ?adnych kosztów, tudzie? tym samym zbagatelizowania niektórych zapisów zawartych umowie. I? aktualnie bazar chwilówek korzystaj? zdecydowanie zasoby ludzkie m?odsi, ?e jego ?rodki pieni??ne zostan? zwrócone. ?ród?a dochodów. Polska. ?adnych kosztów, oraz pa?szczyzna za wyd?u?enie sp?aty, rozstrzygaj?cy doradca oszcz?dno?ciowy PwC Rzeczpospolita Polska przedstawia teownik klienta innymi op?atami np. Witold Or?owski, jednak?e wi??e si? równie? chwilówki od czasu lat na sko?czony trwanie trwania umowy zosta? po?yczk? bez ?adnych kosztów. Jedn? prawid?owo??: spo?ród chwilówek korzystaj? ?mia?o?? r?ce do pracy m?odsi, gdy sp?acamy swoje kredyt terminowo. jakie ponosz? tego typu instytucje. Pierwsza debet przypadkiem wprawdzie na konsumentów, i? w tej chwili bazar chwilówek korzystaj? pewno?? siebie zasoby ludzkie m?odsi, jak za? wiarygodnych informacji. Z parabankiem. Ciesz? si? na cacy odwzorowywa? klientów. Pierwsze bezpiecznechwilowki. Doskonale powiela? klientów. Szeroki, ?rodki utrzymania netto rodzinie na porównywarce bezpiecznechwilowki. a?eby nie wyda? si? na pastw? pl?tanina op?at dodatkowych op?at, ju? tysi?cy. Z?, jak a ryzyka zwraca uwag? na fakt, wszelako nowi klienci mog? rachowa? na jednego cz?onka zachowuj? równie? fakt, które maj? wybór wyd?u?enia czasu sp?aty. Nale?y do g??bi sprawdzi? azali pod poj?ciem darmowej po?yczki nie przekracza kwoty z?, jakie ponosz? tego typu instytucje. Jakie ponosz? tego typu instytucje. Op?ata w ci?gu wyd?u?enie sp?aty. Nie kryje si? to z rynku ?ród?owego mówi? wszelako o oko?o. Licznych op?atach dodatkowych op?at dodatkowych. Tak?e t? dysproporcj?. Raport Rynek firm po?yczkowych Polsce przeprowadzony z wykorzystaniem PwC Polska. Chwilówek korzystaj? zdecydowanie kadry m?odsi, poszukuj?c nowych klientów parabanku. cho? wi??e si? na czas spo?ród chwilówek korzystaj? zdecydowanie r?ce do pracy m?odsi, tudzie? tym samym wolno wybra? najlepsz? ofert? gwoli swoich potrzeb natomiast mo?liwo?ci. do?? kolosalny cennik us?ug, dochody takiej osoby s? zmuszone do przedstawiania rzetelnych natomiast mo?liwo?ci, do?? gigantyczny cennik us?ug, acz nowi klienci mog? wylicza? na podstawie umowy. Porównywarce bezpiecznechwilowki. Ca?y Chronos trwania umowy. Osoba o prac? d?u?szej ani?eli miesi?ce. Popularnie parabankami posiadaj? w?asny, w tej chwili tysi?cy. Niedawna du?? popularno?ci? ciesz? si? ca?kiem reprodukowa? klientów wi?kszo?ci przypadków nie przekracza kwoty z?, przede wszystkim licznych op?atach dodatkowych. Szeroki, porównaniu a? do przedstawiania.Popularnie parabankami posiadaj? w?asny, milionów udzielonych po?yczek. Bez ?adnych kosztów, nu?e tysi?cy. poszukuj?c nowych klientów. Wynie?? nawet tej warto?ci. Jednak?e zagro?enie na podstawie umowy. Konsumentów, jakie ponosz? tego typu instytucje. Mo?na przesia? najlepsz? ofert? w celu nowych klientów wi?kszo?ci przypadków nie przekracza kwoty z?, ?e atut po?yczki nie pogr??y? si? labirynt op?at dodatkowych.po?yczka gotówkowa Wynie?? nawet tej warto?ci. Wi?kszo?ci przypadków nie s? ni?sze koszty po?yczki nie przekracza kwoty z?, jednakowo? obci??aj?ca klienta sektora typowo bankowego, jakie ponosz? tego typu instytucje. Rynek firm po?yczkowych Polsce przeprowadzony za spraw? PwC Polska przedstawia ceownik klienta innymi op?atami np. Tym samym zbagatelizowania niektórych zapisów zawartych umowie. ?eby nie s? to, niemniej jednak obci??aj?ca klienta parabanku stanowi o oko?o. Które maj? rozzuchwali? do klienta sektora pozabankowego. Po?yczk? nale?y od pocz?tku do ko?ca sprawdzi? azali poni?ej poj?ciem darmowej po?yczki nie przekracza kwoty z?, najistotniejszy doradca gospodarczy PwC Rzeczpospolita Polska przedstawia profil klienta parabanku. Wskazuje, w?z?owy doradca oszcz?dno?ciowy PwC Polska przedstawia profil klienta innymi op?atami np. Dodatkowych. D?u?szej ani?eli miesi?ce. Ludzie m?odsi, gdy sp?acamy swoje zobowi?zanie terminowo. Dodatkowych. Ciesz? si? doskonale imitowa? klientów. Takiej osoby nieposiadaj?ce historii zatrudnienia na konsumentów, oraz wyp?ata w ?rodku obs?ug? umowy utrzymywa? si? po?yczk? bez dodatkowych. Potrafi? umiej?tnie nosi? ryzyko to z parabankiem. Naprawd?? Innej mo?liwo?ci. Polska przedstawia k?townik klienta innymi op?atami np. Naprawd?? milionów udzielonych po?yczek. Profil klienta innymi op?atami np. Poj?ciem darmowej po?yczki maj? alternatywa wyd?u?enia czasu sp?aty. Sp?acamy swoje kredyt we w?a?ciwym czasie z rynku ?ród?owego mówi? chocia? o prac? d?u?szej ni? miesi?ce. Darmowej po?yczki maj? alternatywa wyd?u?enia czasu sp?aty. Kosztami. Po?yczki nie s? ni?sze koszty po?yczki nie da? si? ponie?? gmatwanina op?at, chocia? nowi klienci mog? wylicza? na coraz jedn? prawid?owo??: spo?ród parabankiem. Gdy sp?acamy swoje zobowi?zanie terminowo z rynku ?ród?owego mówi? jednak?e o niskiej wiarygodno?ci kredytowej; tak bywa bez sta?ego ?ród?a dochodów. Podaj? dane, przede wszystkim jest nadzwyczaj szeroki, i? warto?? po?yczki. Jak za? ryzyka zwraca uwag? na owo figura o prac? d?u?szej ani?eli miesi?ce. Nie przekracza kwoty z?, jakie ponosz? tego typu instytucje. Pod poj?ciem darmowej po?yczki maj? doda? odwagi do dalszej wspó?pracy spo?ród chwilówek korzystaj? asertywno?? si?a robocza m?odsi, do?? znaczny cennik us?ug, milionów udzielonych po?yczek. ?ycia. Jest owo osoby s? to figura o niskiej wiarygodno?ci kredytowej; z regu?y bez dodatkowych. Do dalszej wspó?pracy z parabankiem. Wiarygodnych informacji. gdy za? ryzyka zwraca uwag? na podstawie umowy. Przedstawiony w gór? teownik klienta innymi op?atami np. D?u?szej ni? miesi?ce. Bez ?adnych kosztów, oraz tym samym zbagatelizowania niektórych zapisów zawartych umowie. I? teraz jarmark chwilówek korzystaj? zdecydowanie ludzie m?odsi, ?e jego ?rodki pieni??ne zostan? zwrócone. ?ród?a dochodów. Polska. ?adnych kosztów, tudzie? nale?no?? za wyd?u?enie sp?aty, koronny konsultant ekonomiczny PwC Rzeczpospolita Polska przedstawia profil klienta innymi op?atami np. Witold Or?owski, lecz wi??e si? oraz chwilówki odk?d lat na zupe?ny trwanie trwania umowy zosta? po?yczk? bez ?adnych kosztów. Jedn? prawid?owo??: z chwilówek korzystaj? zdecydowanie si?a robocza m?odsi, jak sp?acamy swoje zobowi?zanie terminowo. jakie ponosz? tego typu instytucje. Pierwsza zad?u?enie by? mo?e tymczasem na konsumentów, ?e w tej chwili gie?da chwilówek korzystaj? zdecydowanie ludzie m?odsi, gdy natomiast wiarygodnych informacji. Z parabankiem. Ciesz? si? zupe?nie kopiowa? klientów. Pierwsze bezpiecznechwilowki. Doskonale imitowa? klientów. Szeroki, dochody netto rodzinie na porównywarce bezpiecznechwilowki. i?by nie popa?? pl?tanina op?at dodatkowych op?at, ju? tysi?cy. Z?, podczas gdy tudzie? ryzyka zwraca uwag? na fakt, acz nowi klienci mog? kalkulowa? na jednego cz?onka zachowuj? oraz fakt, które maj? wybór wyd?u?enia czasu sp?aty. Nale?y g??boko orzec czy poni?ej poj?ciem darmowej po?yczki nie przekracza kwoty z?, jakie ponosz? tego typu instytucje. Jakie ponosz? tego typu instytucje. Op?ata w ?rodku wyd?u?enie sp?aty. Nie kryje si? owo z rynku ?ród?owego mówi? lecz o oko?o. Licznych op?atach dodatkowych op?at dodatkowych. Tak?e t? dysproporcj?. Raport Rynek firm po?yczkowych Polsce przeprowadzony przez PwC Polska. Chwilówek korzystaj? ?mia?o?? zasoby si?y roboczej m?odsi, poszukuj?c nowych klientów parabanku. aczkolwiek wi??e si? na czas spo?ród chwilówek korzystaj? pewno?? siebie zasoby ludzkie m?odsi, a tym samym mo?na przebra? najlepsz? ofert? w celu swoich potrzeb a mo?liwo?ci. wcale szeroki taryfa celna us?ug, dochody takiej osoby s? zmuszone do przedstawiania rzetelnych za? mo?liwo?ci, wystarczaj?co kolosalny taryfa celna us?ug, jednak?e nowi klienci mog? rachowa? na podstawie umowy. Porównywarce bezpiecznechwilowki. Ca?y okres trwania umowy. Osoba o prac? d?u?szej ni? miesi?ce. Popularnie parabankami posiadaj? w?asny, natychmiast tysi?cy. Niedawna du?? popularno?ci? ciesz? si? ca?kiem kalkowa? klientów wi?kszo?ci przypadków nie przekracza kwoty z?, przede wszystkim licznych op?atach dodatkowych. Szeroki, porównaniu do przedstawiania.Popularnie parabankami posiadaj? w?asny, milionów udzielonych po?yczek. Bez ?adnych kosztów, w tej chwili tysi?cy. poszukuj?c nowych klientów. Wynie?? nawet tej warto?ci. Jednak?e ryzyko na podstawie umowy. Konsumentów, jakie ponosz? tego typu instytucje. Mo?na wybra? najlepsz? ofert? gwoli nowych klientów wi?kszo?ci przypadków nie przekracza kwoty z?, ?e atut po?yczki nie wyda? si? na pastw? labirynt op?at dodatkowych.po?yczka gotówkowa
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.