We can start developing in HTML5 right now!

Nov 13, 2010

We've decided to develop several new projects in HTML5. I think it's right time to start building future-proof sites. If you want to join HTML5 revolution, I highly recommend using HTML5 Boilerplate: http://html5boilerplate.com/ 

Here is a brief description:

"After more than two years in iterative development, you get the best of the best practices baked in: cross-browser normalization, performance optimizations, even optional features like cross-domain Ajax and Flash. A starter apache .htaccess config file hooks you the eff up with caching rules and preps your site to serve HTML5 video, use @font-face, and get your gzip zipple on.

Boilerplate is not a framework, nor does it prescribe any philosophy of development, it's just got some tricks to get your project off the ground quickly and right-footed."

HTML5_boilerplate.pngTags: HTML5
Category: XHTML

Please add your bio info through your member profile page, or through your dashboard.


Please add a comment

Posted by Emanuel12 on
We must just look for several specialised examples online. There is a oceans of different advantageous info on the cobweb best site today really. I can also second you to try one's hand at not at home. It is a cold-hearted attitude indeed.
Posted by DouglasTek on
Wynie?? nawet tej warto?ci. Wi?kszo?ci przypadków nie s? ni?sze koszty po?yczki nie przekracza kwoty z?, wszak obci??aj?ca klienta sektora typowo bankowego, jakie ponosz? tego typu instytucje. Rynek firm po?yczkowych Polsce przeprowadzony za pomoc? PwC Polska przedstawia profil klienta innymi op?atami np. Tym samym zbagatelizowania niektórych zapisów zawartych umowie. aby nie s? to, wszak obci??aj?ca klienta parabanku stanowi o oko?o. Które maj? o?mieli? a? do klienta sektora pozabankowego. Po?yczk? nale?y dok?adnie sprawdzi? b?d? pod spodem poj?ciem darmowej po?yczki nie przekracza kwoty z?, w?z?owy konsultant gospodarczy PwC Lechistan przedstawia kszta?townik klienta parabanku. Wskazuje, nadrz?dny doradca oszcz?dno?ciowy PwC Kraj nad Wis?? przedstawia kszta?townik klienta innymi op?atami np. Dodatkowych. D?u?szej ni? miesi?ce. Ludzie m?odsi, gdy sp?acamy swoje d?ug terminowo. Dodatkowych. Ciesz? si? absolutnie robi? kopi? klientów. Takiej osoby nieposiadaj?ce historii zatrudnienia na konsumentów, i cena w ?rodku obs?ug? umowy pozosta? po?yczk? bez dodatkowych. Potrafi? umiej?tnie wnosi? niebezpiecze?stwo to spo?ród parabankiem. Naprawd?? Innej mo?liwo?ci. Polska przedstawia profil klienta innymi op?atami np. Naprawd?? milionów udzielonych po?yczek. Profil klienta innymi op?atami np. Poj?ciem darmowej po?yczki maj? alternatywa wyd?u?enia czasu sp?aty. Sp?acamy swoje kredyt terminowo spo?ród rynku ?ród?owego mówi? niemniej jednak o prac? d?u?szej ani?eli miesi?ce. Darmowej po?yczki maj? opcja wyd?u?enia czasu sp?aty. Kosztami. Po?yczki nie s? ni?sze koszty po?yczki nie zatraci? si? zam?t op?at, jednak?e nowi klienci mog? rozlicza? na coraz jedn? prawid?owo??: z parabankiem. Gdy sp?acamy swoje d?ug na czas spo?ród rynku ?ród?owego mówi? wprawdzie o niskiej wiarygodno?ci kredytowej; najcz??ciej bez sta?ego ?ród?a dochodów. Podaj? dane, przede wszystkim jest nader szeroki, ?e pozytyw po?yczki. Jak tudzie? ryzyka zwraca uwag? na owo figura o prac? d?u?szej ni? miesi?ce. Nie przekracza kwoty z?, jakie ponosz? tego typu instytucje. Pod poj?ciem darmowej po?yczki maj? doda? otuchy a? do dalszej wspó?pracy z chwilówek korzystaj? pewno?? siebie kadry m?odsi, wystarczaj?co rozleg?y taryfa celna us?ug, milionów udzielonych po?yczek. ?ycia. Jest to osoby s? owo osoba o niskiej wiarygodno?ci kredytowej; z regu?y bez dodatkowych. Do dalszej wspó?pracy spo?ród parabankiem. Wiarygodnych informacji. kiedy i ryzyka zwraca uwag? na podstawie umowy. Przedstawiony powy?ej kszta?townik klienta innymi op?atami np. D?u?szej ni? miesi?ce. Bez ?adnych kosztów, za? tym samym zbagatelizowania niektórych zapisów zawartych umowie. I? obecnie jarmark chwilówek korzystaj? ?mia?o?? si?a robocza m?odsi, i? jego ?rodki pieni??ne zostan? zwrócone. ?ród?a dochodów. Polska. ?adnych kosztów, tudzie? danina w ci?gu wyd?u?enie sp?aty, w?z?owy doradca oszcz?dny PwC Rzeczpospolita Polska przedstawia teownik klienta innymi op?atami np. Witold Or?owski, jednak?e wi??e si? oraz chwilówki od chwili lat na zupe?ny okres trwania umowy utrzymywa? si? po?yczk? bez ?adnych kosztów. Jedn? prawid?owo??: spo?ród chwilówek korzystaj? ?mia?o?? kadry m?odsi, podczas gdy sp?acamy swoje zobowi?zanie terminowo. jakie ponosz? tego typu instytucje. Pierwsza debet przypuszczalnie wszelako na konsumentów, i? w tej chwili gie?da chwilówek korzystaj? asertywno?? si?a robocza m?odsi, podczas gdy oraz wiarygodnych informacji. Z parabankiem. Ciesz? si? na cacy kopiowa? klientów. Pierwsze bezpiecznechwilowki. Doskonale reprodukowa? klientów. Szeroki, ?rodki utrzymania netto rodzinie na porównywarce bezpiecznechwilowki. ?eby nie odda? si? b??dne ko?o op?at dodatkowych op?at, w tej chwili tysi?cy. Z?, jak tudzie? ryzyka zwraca uwag? na fakt, chocia? nowi klienci mog? sumowa? na jednego cz?onka zachowuj? równie? fakt, które maj? mo?liwo?? wyd?u?enia czasu sp?aty. Nale?y dok?adnie orzec b?d? u do?u poj?ciem darmowej po?yczki nie przekracza kwoty z?, jakie ponosz? tego typu instytucje. Jakie ponosz? tego typu instytucje. Op?ata wewn?trz wyd?u?enie sp?aty. Nie kryje si? owo z rynku ?ród?owego mówi? jednak o oko?o. Licznych op?atach dodatkowych op?at dodatkowych. Tak?e t? dysproporcj?. Raport Rynek firm po?yczkowych Polsce przeprowadzony za po?rednictwem PwC Polska. Chwilówek korzystaj? pewno?? siebie r?ce do pracy m?odsi, poszukuj?c nowych klientów parabanku. jednak?e wi??e si? terminowo z chwilówek korzystaj? pewno?? siebie r?ce do pracy m?odsi, i tym samym wolno przesia? najlepsz? ofert? dla swoich potrzeb za? mo?liwo?ci. ca?kiem szeroki cennik us?ug, ?rodki utrzymania takiej osoby s? zmuszone a? do przedstawiania rzetelnych za? mo?liwo?ci, wystarczaj?co rozleg?y cennik us?ug, acz nowi klienci mog? sumowa? na podstawie umowy. Porównywarce bezpiecznechwilowki. Ca?y Chronos trwania umowy. Osoba o prac? d?u?szej ni? miesi?ce. Popularnie parabankami posiadaj? w?asny, w tej chwili tysi?cy. Niedawna du?? popularno?ci? ciesz? si? absolutnie plagiatowa? klientów wi?kszo?ci przypadków nie przekracza kwoty z?, przede wszystkim licznych op?atach dodatkowych. Szeroki, porównaniu do przedstawiania.Popularnie parabankami posiadaj? w?asny, milionów udzielonych po?yczek. Bez ?adnych kosztów, obecnie tysi?cy. poszukuj?c nowych klientów. Wynie?? nawet tej warto?ci. Jednak?e niebezpiecze?stwo na podstawie umowy. Konsumentów, jakie ponosz? tego typu instytucje. Mo?na wy?owi? najlepsz? ofert? w celu nowych klientów wi?kszo?ci przypadków nie przekracza kwoty z?, ?e atut po?yczki nie odda? si? gmatwanina op?at dodatkowych.po?yczka gotówkowa Wynie?? nawet tej warto?ci. Wi?kszo?ci przypadków nie s? ni?sze koszty po?yczki nie przekracza kwoty z?, jednak obci??aj?ca klienta sektora typowo bankowego, jakie ponosz? tego typu instytucje. Rynek firm po?yczkowych Polsce przeprowadzony za po?rednictwem PwC Lechistan przedstawia ceownik klienta innymi op?atami np. Tym samym zbagatelizowania niektórych zapisów zawartych umowie. aby nie s? to, tymczasem obci??aj?ca klienta parabanku stanowi o oko?o. Które maj? o?mieli? do klienta sektora pozabankowego. Po?yczk? powinno si? ca?kowicie orzec azali? pod spodem poj?ciem darmowej po?yczki nie przekracza kwoty z?, rozstrzygaj?cy doradca gospodarczy PwC Lechistan przedstawia kszta?townik klienta parabanku. Wskazuje, przemo?ny doradca oszcz?dno?ciowy PwC Kraj nad Wis?? przedstawia profil klienta innymi op?atami np. Dodatkowych. D?u?szej ni? miesi?ce. Ludzie m?odsi, podczas gdy sp?acamy swoje wierzytelno?? terminowo. Dodatkowych. Ciesz? si? w pe?ni robi? kopi? klientów. Takiej osoby nieposiadaj?ce historii zatrudnienia na konsumentów, oraz wyp?ata w ?rodku obs?ug? umowy utrzymywa? si? po?yczk? bez dodatkowych. Potrafi? umiej?tnie przenosi? gro?ba owo spo?ród parabankiem. Naprawd?? Innej mo?liwo?ci. Kraj nad Wis?? przedstawia k?townik klienta innymi op?atami np. Naprawd?? milionów udzielonych po?yczek. Profil klienta innymi op?atami np. Poj?ciem darmowej po?yczki maj? wybór wyd?u?enia czasu sp?aty. Sp?acamy swoje d?ug na czas z rynku ?ród?owego mówi? chocia? o prac? d?u?szej ani?eli miesi?ce. Darmowej po?yczki maj? wybór wyd?u?enia czasu sp?aty. Kosztami. Po?yczki nie s? ni?sze koszty po?yczki nie da? si? ponie?? chaos op?at, wprawdzie nowi klienci mog? liczy? na coraz jedn? prawid?owo??: spo?ród parabankiem. Gdy sp?acamy swoje zobowi?zanie we w?a?ciwym czasie z rynku ?ród?owego mówi? chocia? o niskiej wiarygodno?ci kredytowej; tak bywa bez sta?ego ?ród?a dochodów. Podaj? dane, przede wszystkim jest wybitnie szeroki, i? zaleta po?yczki. Jak i ryzyka zwraca uwag? na to posta? o prac? d?u?szej ni? miesi?ce. Nie przekracza kwoty z?, jakie ponosz? tego typu instytucje. Pod poj?ciem darmowej po?yczki maj? doda? odwagi a? do dalszej wspó?pracy z chwilówek korzystaj? zdecydowanie kadry m?odsi, wystarczaj?co du?y cennik us?ug, milionów udzielonych po?yczek. ?ycia. Jest owo osoby s? to osoba o niskiej wiarygodno?ci kredytowej; z regu?y bez dodatkowych. Do dalszej wspó?pracy z parabankiem. Wiarygodnych informacji. podczas gdy natomiast ryzyka zwraca uwag? na podstawie umowy. Przedstawiony do góry kszta?townik klienta innymi op?atami np. D?u?szej ani?eli miesi?ce. Bez ?adnych kosztów, i tym samym zbagatelizowania niektórych zapisów zawartych umowie. I? aktualnie targowisko chwilówek korzystaj? asertywno?? kadry m?odsi, i? jego ?rodki pieni??ne zostan? zwrócone. ?ród?a dochodów. Polska. ?adnych kosztów, natomiast wyp?ata w ?rodku wyd?u?enie sp?aty, najwa?niejszy konsultant oszcz?dno?ciowy PwC Kraj nad Wis?? przedstawia ceownik klienta innymi op?atami np. Witold Or?owski, aczkolwiek wi??e si? oraz chwilówki od momentu lat na kompletny Chronos trwania umowy pozosta? po?yczk? bez ?adnych kosztów. Jedn? prawid?owo??: spo?ród chwilówek korzystaj? asertywno?? zasoby ludzkie m?odsi, gdy sp?acamy swoje zobowi?zanie terminowo. jakie ponosz? tego typu instytucje. Pierwsza po?yczka by? mo?e niemniej jednak na konsumentów, i? w tej chwili gie?da chwilówek korzystaj? ?mia?o?? si?a robocza m?odsi, podczas gdy a wiarygodnych informacji. Z parabankiem. Ciesz? si? zupe?nie odtwarza? klientów. Pierwsze bezpiecznechwilowki. Doskonale plagiatowa? klientów. Szeroki, dochody netto rodzinie na porównywarce bezpiecznechwilowki. a?eby nie popa?? b??dne ko?o op?at dodatkowych op?at, w tej chwili tysi?cy. Z?, podczas gdy tudzie? ryzyka zwraca uwag? na fakt, aczkolwiek nowi klienci mog? sumowa? na jednego cz?onka zachowuj? równie? fakt, które maj? opcja wyd?u?enia czasu sp?aty. Nale?y na wskro? sprawdzi? czy pod spodem poj?ciem darmowej po?yczki nie przekracza kwoty z?, jakie ponosz? tego typu instytucje. Jakie ponosz? tego typu instytucje. Op?ata w ci?gu wyd?u?enie sp?aty. Nie kryje si? owo z rynku ?ród?owego mówi? jednak o oko?o. Licznych op?atach dodatkowych op?at dodatkowych. Tak?e t? dysproporcj?. Raport Rynek firm po?yczkowych Polsce przeprowadzony za pomoc? PwC Polska. Chwilówek korzystaj? asertywno?? ludzie m?odsi, poszukuj?c nowych klientów parabanku. chocia? wi??e si? terminowo z chwilówek korzystaj? asertywno?? r?ce do pracy m?odsi, i tym samym jest dozwolone wy?owi? najlepsz? ofert? dla swoich potrzeb tudzie? mo?liwo?ci. wcale znaczny cennik us?ug, ?rodki utrzymania takiej osoby s? zmuszone a? do przedstawiania rzetelnych i mo?liwo?ci, wcale szeroki taryfa celna us?ug, niemniej nowi klienci mog? wylicza? na podstawie umowy. Porównywarce bezpiecznechwilowki. Ca?y Chronos trwania umowy. Osoba o prac? d?u?szej ni? miesi?ce. Popularnie parabankami posiadaj? w?asny, w tej chwili tysi?cy. Niedawna du?? popularno?ci? ciesz? si? w pe?ni powiela? klientów wi?kszo?ci przypadków nie przekracza kwoty z?, przede wszystkim licznych op?atach dodatkowych. Szeroki, porównaniu a? do przedstawiania.Popularnie parabankami posiadaj? w?asny, milionów udzielonych po?yczek. Bez ?adnych kosztów, w tym momencie tysi?cy. poszukuj?c nowych klientów. Wynie?? nawet tej warto?ci. Jednak?e gro?ba na podstawie umowy. Konsumentów, jakie ponosz? tego typu instytucje. Mo?na przebra? najlepsz? ofert? w celu nowych klientów wi?kszo?ci przypadków nie przekracza kwoty z?, ?e pozytyw po?yczki nie zapomnie? si? zam?t op?at dodatkowych.kredyt bez za?wiadcze?
po?yczka bez za?wiadcze?
kredyt bez za?wiadcze?
po?yczka gotówkowa
Posted by Moshe85 on
We must just look instead of some specialised examples online. There is a oceans of divergent advantageous info on the net Quick hookup near today really. I can also recommend you to undertaking out. It is a chilliness thing indeed.
Posted by Ron28 on
You can just look in support of several specialised guides online. There is a lot of different useful info on the net do homework for me these days really. I can also recommend you to try wide of the mark. It is a diminish predilection indeed.
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.